PATVIRTINTA
Panevėžio Beržų progimnazijos direktoriaus
2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-65

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas reglamentuoja Panevėžio Beržų progimnazijos 1-8 klasių mokinių ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu dėl situacijos, susijusios su koronavirusu.

2. Šiame plane vartojamos sąvokos:

2.1. Nuotolinis mokymas - tai mokymo(si) būdas, kai besimokantysis nepalaiko betarpiško kontakto su mokytoju. Mokantis nuotoliniu būdu, bendraujama ir bendradarbiaujama informacinių komunikacinių technologijų (toliau – IKT) priemonėmis virtualioje aplinkoje;

2.2. Nuotolinio mokymo(si) aplinka – tai kompiuterių tinklais sukurta ugdymo(si) aplinka, skirta mokytojų bei mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui ugdymo(si) procese realiuoju (sinchroniniu) ir nerealiuoju (asinchroniniu) laiku;

2.3. Elektroninė pamoka – tai mokymo(si) medžiagos rinkinys, skirtas konkrečiai pamokos temai ar pamokų ciklui (teorinė ir praktinė medžiaga, savikontrolės ir patikros užduotys, mokėjimus ir įgūdžius lavinantys pratimai, naudojama skaitmeninė mokymosi aplinka);

2.4. Vaizdo pamoka – tai pamoka, kurioje mokytojas ir mokiniai dalyvauja tuo pačiu metu, naudodami pasirinktą nuotolinio mokymo(si) aplinką;

2.5. Vaizdo konsultacija – tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje mokytojo teikiamos konsultacijos mokiniams sutartu laiku.

II. NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS

3. Centralizuota progimnazijos nuotolinio mokymosi aplinka, skirta mokytojų bei mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui ugdymo(si) procese realiuoju (sinchroniniu) ir nerealiuoju (asinchroniniu) laiku – programos „Skype“, „Messenger“ ir elektroninis dienynas „Mano dienynas“. Mokytojas ugdymo(si) organizavimui gali pasirinkti ir kitas nuotolinio mokymosi aplinkas („Viber“, „Zoom“ ir kt.).

4. Skaitmeninių technologijų administratoriai, konsultuojantys mokytojus ir mokinius IKT naudojimo klausimais:

4.1. Arūnas Valionis, kompiuterijos inžinierius, I-V 9.00-11.00, 14.00-16.00 el. p.: admin@berzu.lt, programa „Skype“ (Arūnas Valionis);

4.2. Ramunė Ručinskaitė-Špokevičienė, informacinių technologijų mokytoja, I-V 14.00-16.00 elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, el. p.:

5. Pasitarimai mokykloje rengiami naudojant programą „Skype“ iš anksto mokytojams praneštu laiku.

Draudžiama vaizdo pamokas, vaizdo konsultacijas, vaizdo pasitarimus įrašinėti, fotografuoti, filmuoti, platinti be raštiško progimnazijos administracijos leidimo.

6. Direktorius:

6.1. organizuoja ir koordinuoja progimnazijos veiklą;

6.2. konsultuoja mokytojus, tėvus I-V 8.00-12.00, 13.00-17.00 elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, el. p.: direktorius@berzu.lt, telefonu: 8 (45) 587294.

7. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

7.1. organizuoja ir koordinuoja ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu;

7.2. konsultuoja mokytojus, mokinius, tėvus I-V 8.00-12.00, 13.00-17.00 elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, el. p.:

8. Klasės auklėtojas, -a:

8.1. supažindina mokinius ir tėvus su ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planu elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, programomis „Skype“ ir/ar „Messenger“ iki 2020 m. kovo 25 d.;

8.2. informuoja mokinius ir tėvus (globėjus/rūpintojus), kad iki 2020 m. kovo 25 d. visi mokiniai kompiuteriuose ir/arba telefonuose turi instaliuoti programą „Skype“ ir/ar „Messenger“, kuriose pasivadina vardu ir pavarde ir pakviečia į „Skype“ ir/ar „Messenger“ klasės auklėtoją;

8.3. programoje „Skype“ ir/ar „Messenger“ sukuria klasės grupę iki 2020 m. kovo 26 d.;

8.5. konsultuoja mokinius pagal klasės valandėlių tvarkaraštyje numatytą arba individualiai sutartą laiką programomis „Messenger“ ir/ar „Skype“, tėvus elektroniniu dienynu „Mano dienynas“;

8.6. numato vieną vaizdo klasės valandėlę per savaitę pagal klasės valandėlių tvarkaraštį;

8.7. bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais, mokiniais ir tėvais nuotoliniu būdu;

8.8. mokiniui surinkus tris pastabas, klasės auklėtojas aiškinasi priežastis su mokiniu ir tėvais, esant reikalui, kreipiasi į socialinę pedagogę.

9. Mokytojas, -a:

9.1. koreguoja dalykų ilgalaikius planus, pritaikydamas nuotoliniam mokymui(si);

9.2. programoje „Skype“ ar „Messenger“ sukuria mokomojo dalyko kiekvienos klasės grupę, į ją pakviečia klasės auklėtoją, kad prijungtų prie grupės visus klasės mokinius iki kovo 25 d.;

9.3. kiekvieno dalyko mokytojas,-a parengia klasei mokomojo dalyko mokymosi užduočių ciklą jei turi 1-2 pamokas per savaitę - dviem savaitėms, jei turi tris ir daugiau pamokų - vienai savaitei; jei moko mokinį, kuriam skirtas mokymas namuose, - susitaria su tėvais ir mokiniu, kokia nuotoline aplinka vyks mokymas(is) ir pateikia užduotis individualiai:

9.3.1. teorinę medžiagą;

9.3.2. praktines užduotis;

9.3.3. nuorodas į skaitmenines mokymosi aplinkas (privaloma naudoti (jei yra toks mokomasis dalykas)

9.3.4. numato 1-2 vaizdo pamokas klasei (būtinai savo pamokos konkrečiai klasei tvarkaraštyje numatytu laiku), kurių trukmė 20-25 min., naudodamas,-a „Skype“ ir/ar „Messenger“ programą arba kitą mokytojo su mokiniais pasirinktą nuotolinio mokymo(si) programą („Viber“, „Zoom“ ir kt.);

9.3.5. numato teikti 1-2 vaizdo konsultacijas, kurių trukmė iki 30 min. (būtinai savo pamokos konkrečiai klasei tvarkaraštyje numatytu laiku), naudojant „Skype“ ir/ar „Messenger“ programą arba kitą mokytojo su mokiniais pasirinktą nuotoliniam mokymuisi tinkamą programą („Viber“, „Zoom“ ir kt.);

9.3.6. numato ir pateikia mokiniams užduočių vertinimo kriterijus, atsiskaitymo būdus bei užduočių atlikimo ir pateikimo konkrečius terminus;

9.3.7. mokymosi užduočių ciklą mokiniams išsiunčia elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, „Skype“ ir/ar „Messenger“ programa kiekvieną savaitės penktadienį iki 17.00 val., kad mokiniai turėtų kitos savaitės mokymosi planą;

9.3.8. jei mokinys neprisijungia prie vaizdo pamokos (elektroniniame dienyne fiksuojama „n“), neatsiunčia atliktų užduočių, nesilaiko mokinio elgesio taisyklių, dalyko mokytojas informuoja tėvus ir klasės auklėtoją elektroniniu dienynu;

9.3.9. pamokos temos ir įvertinimai fiksuojami elektroniniame dienyne „Mano dienynas“;

9.3.10. per pirmą vaizdo pamoką supažindina mokinius su saugaus interneto naudojimo(si) taisyklėmis, nustato tikslias darbo instrukcijas ir taisykles, aptaria darbo specifiką (reikalavimai, vaizdo pamokų, konsultacijų trukmė, užduočių skyrimas, atsiskaitymo laikas, vertinimas);

9.3.11. užduočių kiekis turi būti toks, kad mokinys jas spėtų atlikti per laiką, skirtą dalyko pamokoms ir namų darbams;

9.3.12. individualiai konsultuoja mokinius programomis „Messenger“ ir/ar „Skype“ tvarkaraštyje nurodytu dalyko pamokų ir jo konsultacijų laiku.

10. Švietimo pagalbos teikimas:

10.1. konsultuoja mokytojus, mokinius, tėvus, esant reikalui teikia rekomendacijas dėl mokinių ugdymo(si);

10.2. logopedės:

10.2.1. teikianti logopedinę pagalbą specialiųjų klasių mokiniams I-IV 14.00-16.00 elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, programa „Skype“ (Asta Kriščiūnienė);

10.2.2. teikianti pagalbą bendrojo ugdymo klasių mokiniams I-V 12.30-16.00 elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, programa „Skype“ (Asta Banelytė).

10.3. specialiosios pedagogės:

10.3.1. teikianti specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų klasių mokiniams I-IV 10.00-12.00 elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, programa „Skype“ (Asta Banelytė);

10.3.1. teikianti specialiąją pedagoginę pagalbą 1-4, 6a, 7a, 7b klasių mokiniams I-V 9.00-12.00, 13.00-15.00 elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, programa „Skype“ (Virginija Eisenaitė);

10.4.1. teikianti specialiąją pedagoginę pagalbą 5-8 klasių mokiniams I-IV 11.00-14.00 elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, programa „Skype“ (Rasa Macė);

10.4. psichologo asistentė:

I, II, V 8.00-13.00 elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, programa „Skype“ (Sigita Linkytė), el. p.: psichologas@berzu.lt.

10.5. socialinė pedagogė:

10.5.1. konsultuoja mokytojus, mokinius, tėvus I-V 8.00-15.00 telefonu: +370 (672) 13 946, elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, el. p.: soc.pedagogas@berzu.lt, programomis „Messenger“, „Skype“ (Justina Stacevičienė);

10.5.2. vaizdo skambučiai programoje „Skype“ (Justina Stacevičienė) priimami I-V 13.30-15.00;

10.6. mokytojo padėjėja:

bendradarbiauja su klasės mokytoju, padeda atrinkti ir paruošti mokymosi užduotis, skaitmenines mokymosi priemones nuotolinio mokymo(si) pamokoms.

12. Bibliotekininkė:

12.1. konsultuoja mokytojus, mokinius, tėvus dėl skaitmeninių ir garsinių knygų, vadovėlių, mokymosi medžiagos, pateikia elektronines nuorodas I-V 9.00-11.00, 14.00-16.00 elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, telefonu 8 678 01739, programa „Skype“ (Alma Žilytė).

13. Neformalaus švietimo mokytojas:

13.1. programoje „Skype“ ir/ar „Messenger“ sukuria neformalaus švietimo grupę, ir prijungia prie grupės visus mokinius, lankančius neformaliojo švietimo būrelį iki kovo 25 d.;

13.2. parengia užsiėmimų ciklą mokiniams 1-2 savaitėms, numato bent 1 vaizdo užsiėmimą (būtinai savo būreliui neformalaus švietimo tvarkaraštyje numatytu laiku), kurių trukmė 20-25 min., naudodamas,-a „Skype“ ir/ar „Messenger“ programą arba kitą mokytojo su mokiniais pasirinktą nuotolinio mokymo(si) programą („Viber“, „Zoom“ ir kt.);

13.3. numato ir pateikia mokiniams užduočių vertinimo kriterijus, atsiskaitymo būdus bei užduočių atlikimo ir pateikimo konkrečius terminus;

13.4. individualiai konsultuoja mokinius programomis „Messenger“ ir/ar „Skype“ tvarkaraštyje nurodytu neformalaus švietimo būrelio laiku.

14. Mokinys:

14.1. kompiuteryje ir/ar telefone (jei kompiuteris stacionarus, reikalingos ausinės ir mikrofonas) instaliuoja programas „Skype“, „Messenger“ iki kovo 25 d.;

14.2. pasiekia mokymosi medžiagą nuotoliniu būdu (elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, programomis „Skype“, „Messenger“);

14.3. laikosi saugaus darbo internete taisyklių;

14.4. bendrauja ir bendradarbiauja su kitais mokiniais ir mokytoju;

14.5. laiku atlieka ir atsiskaito pateiktas užduotis;

14.6. nurodytu laiku dalyvauja vaizdo pamokose, konsultacijose;

14.7. esant reikalui, konsultuojasi su mokytoju, klasės auklėtoju, švietimo pagalbos specialistais vaizdo konsultacijose, elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, programomis „Skype“, „Messenger“.

15. Tėvai (gobėjai/rūpintojai):

15.1. bendrauja ir bendradarbiauja su klasės auklėtoju, dalykų mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, administracija elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, telefonu, el. paštu, programomis „Skype“ ir „Messenger“;

15.2. užtikrina, kad mokiniai kompiuteryje ir/ar telefone (jei kompiuteris stacionarus, reikalingos ausinės ir mikrofonas) instaliuotų programas „Skype“, „Messenger“ iki kovo 25 d.;

15.3. kontroliuoja, kad mokiniai laikytųsi saugaus darbo internete taisyklių;

15.4. kontroliuoja, kad mokiniai laiku atliktų paskirtas užduotis, nusiųstų mokytojui atliktas uduotis nurodytu laiku;

15.5. kontroliuoja, kad mokinys nurodytu laiku dalyvautų vaizdo pamokose, jei reikalinga mokomojo dalyko konsultacija – vaizdo konsultacijose.III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas įsigalioja nuo 2020 m. kovo 30 d. ir tęsis iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.

______________________