Pagrindinė

2020 Kov 18

PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS
 

ĮSAKYMAS

DĖL SITUACIJOS, SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU (COVID-19)

 

2020-03-16 d. Nr. V-63

Panevėžys

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo – 2020 m. kovo 12 d. sprendimais Nr. V-336, V-342, V-343 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d. protokolu Nr. 12 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-13 d. įsakymu Nr. V-366, „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ bei Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-13 d. įsakymu „Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo valdymo priemonių Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje“:

1. Į s a k a u nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.:

1.1. stabdyti ugdymo procesą progimnazijoje visiems 1–8 klasių mokiniams ir skirti pavasario (Velykų) atostogas;

1.2. pedagoginiams darbuotojams leisti darbo funkcijas atlikti ne darbovietėje, o esant namuose, taikant nuotolinį darbą – koreguoti ilgalaikius dalykų planus, kaupti skaitmeninę mokomąją medžiagą, užduotis, skirtas mokiniams mokytis nuotoliniu būdu, pasirinkti nuotolinę mokymosi aplinką, kuri bus naudojama komunikuojant mokytojui ir mokiniams. Darbuotojas, dirbantis nuotolinio darbo sąlygomis, naudoja asmenines darbo priemones, įrangą ir atsako už jų atitikimą darbų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, taip pat užtikrina gaunamos, siunčiamos informacijos saugumą ir konfidencialumą, laikosi nuotolinio darbo saugos reikalavimų, atliekant darbo funkcijas, rūpinasi savo paties ir kitų asmenų, kurie galėtų nukentėti dėl aplaidaus elgesio ar klaidų, sauga, sveikata, taip pat tinkamu įrangos ir darbo priemonių naudojimu;

1.3. direktoriaus pavaduotojai ugdymui Rasai Macei, sugrįžus iš stažuotės užsienyje, taikyti saviizoliaciją, vadovaujantis LR SAM rekomendacijomis ir dirbti nuotoliniu būdu  iki 2020 m. kovo 28 dienos – bendradarbiaujant su mokytojais, parengti progimnazijos priemonių planą dėl mokinių mokymo nuotoliniu būdu.

2. P a s i r u o š t i visiems mokytojams nuo 2020-03-30 d. pradinį ir pagrindinį ugdymą vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

3. P a v e d u padalinio vadovui ūkio reikalams Dijanai Mondeikienei aptarnaujančio personalo darbuotojams sudaryti saugias sąlygas dirbti mokyklos patalpose, užtikrinant sanitarijos ir higienos reikalavimus, koronaviruso prevencinių priemonių vykdymą. Sumažinti iki būtino vienu metu įstaigos patalpose dirbančių žmonių skaičių, paskirstant darbus ir darbo laiką.

4. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti progimnazijos svetainėje.Direktorius
Stanislovas Ambrazaitis

2020 Vas 05

Vasario 5 dieną progimnazijos pedagogai dalyvavo seminare „Šiuolaikinė pamoka“. Pasidalinti gerąja patirtimi, kaip kinta mokinių pasiekimai, bendruomenės narių santykiai, kaip naudotinas kasdieninis formuojamasis vertinimas, atvyko lektorė Olivija Saranienė, projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybių kuratorė, NŠA vadovaujančioji mokyklų vertintoja.

Mokymuose buvo aptarta, kaip galima siekti ugdyti sąmoningą, atsakingą mokinių požiūrį į savo mokymąsi, ugdymąsi, individualią pažangą, analizuotos Geros mokyklos koncepcijos nuostatos. Aptarti veiksmingi, akademinę ir neakademinę mokinių pažangą skatinantys ugdymo būdai, kaip tai galima daryti kitaip, geriau, šiuolaikiškiau.

Tikėtina, kad dauguma mokytojų seminare įgytas žinias taikys praktikoje, jas tobulins ugdymo(si) kokybei gerinti.

Mokosi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai 08
Mokosi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai 07
Mokosi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai 06
Mokosi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai 05
Mokosi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai 04
Mokosi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai 03
Mokosi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai 02
Mokosi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai 01

2020 Sau 15

A Landsbergiene4

Sausio 15 dieną progimnazijoje svečiavosi socialinių mokslų daktarė (edukologija) Austėja Landsbergienė. Aktų salėje susirinkusiems progimnazijos mokinių tėvams, mokytojams bei kitų mokyklų atstovams viešnia pabrėžė, kad dabar auganti karta yra pokyčių karta. Jie kurs ir keis mūsų gyvenimus ateityje, todėl įprastinių žinių ir įgūdžių jiems jau nepakaks. Jie turi įgyti XXI a. būtinas kompetencijas: būti kūrybingi, gebantys spręsti problemas, adaptabilūs, nebijantys kaitos ir klaidų, mąstantys globaliai ir inovatyviai, gebantys komunikuoti, įgiję skaitmeninį raštingumą. Žinoma, turi keistis ir ugdytojų veikla, metodai bei priemonės.

2019 Lap 08

Panevėžio Beržų progimnazijoje įkurtas poilsio ir emocijų valdymo (relaksacijos) kambarys specialiųjų klasių mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų. Relaksacijos kambarys – erdvė, kurioje vaikai nusiramina, atsipalaiduoja. Atsipalaidavimo pojūtį ugdytiniai patiria stebėdami spalvų efektus, bėgančius burbulų vamzdžiu, mokydamiesi šviesos stalo pagalba, mėgaudamiesi kamuoliukų jūra ir kitomis lavinamosiomis priemonėmis.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Macė, kuruojanti specialiųjų klasių veiklą, mano, kad teisinga darbo ir poilsio, veiklos ir ramybės kaita padės patirti mokymosi sėkmę, emocijų balansą ir teigiamą aplinkos požiūrį į mokymosi procesą.

 

Pagalba mokiniams, kuriems jos labai reikia 12
Pagalba mokiniams, kuriems jos labai reikia 11
Pagalba mokiniams, kuriems jos labai reikia 10
Pagalba mokiniams, kuriems jos labai reikia 09
Pagalba mokiniams, kuriems jos labai reikia 08
Pagalba mokiniams, kuriems jos labai reikia 07
Pagalba mokiniams, kuriems jos labai reikia 06
Pagalba mokiniams, kuriems jos labai reikia 05
Pagalba mokiniams, kuriems jos labai reikia 04
Pagalba mokiniams, kuriems jos labai reikia 03
Pagalba mokiniams, kuriems jos labai reikia 02
Pagalba mokiniams, kuriems jos labai reikia 01

2023 m. Panevėžio Beržų progimnazija